• Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Końskich

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

Samorząd uczniowski


Podstawowe cele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły to rozwijanie samorządności,  kształtowanie postaw społecznych, mobilizowanie do pracy na rzecz klasy i szkoły poprzez wybory samorządów klasowych i Zarządu Samorządu Uczniowskiego. Uczestniczy w pracy szkoły, typując ucznia do stypendium Prezesa Rady Ministrów, czy opiniując decyzje o skreśleniu z listy uczniów. Od kilku lat patronuje też konkursowi międzyklasowemu,  promującemu wywiązywanie się z obowiązków uczniowskich i aktywne uczestnictwo w życiu szkoły pod hasłem Najlepsi w szkole.

Samorząd  współpracuje  z  dyrekcją szkoły,  pedagogiem szkolnym,  wychowawcami klas,  radą rodziców,  pracownikami szkoły, administracją, biblioteką szkolną oraz organizacjami i kołami działającymi w szkole. Propaguje znajomość  praw i obowiązków  ucznia oraz  wewnątrzszkolnego systemu oceniania.

Kultywowaniu  tradycji  i  tworzenie ceremoniału szkolnego służą: udział w uroczystościach szkolnych, lokalnych i państwowych. W roku szkolnym 2009/ 10 Samorząd zorganizował  pasowanie na ucznia – uroczyste ślubowanie uczniów klas I, otrzęsiny pierwszaków, koncert walentynkowy. Od kilku lat organizuje też pożegnanie klas maturalnych pod hasłem Gala Kanadyjczyk.

Działalność Samorządu integruje społeczność szkolną, kształtuje postawy społeczne, koleżeńskie, uwrażliwia na ludzi potrzebujących, chorych  i niepełnosprawnych, wyzwala inicjatywę i pomysłowość uczniów, rozwija ekspresję twórczą młodzieży.

Prowadzi akcje charytatywne:  zbiórka żywności dla osób potrzebujących,  Góra Grosza , Wielka Orkiestra Świątecznej PomocyPomóż i TY.

Samorząd wspiera i organizuje działalność artystyczną, czyli konkursy plastyczne, fotograficzne, apele, uroczystości szkolne, rozgrywki, imprezy kulturalno – oświatowe, projekcje filmów, wyjazdy do kina, teatru, pomoc w nauce uczniom najsłabszym i zagrożonym.

W  zakresie  edukacji  zdrowotnej  i ekologicznej uczestniczy w  akcjach: Dzień bez papierosa, Światowy dzień walki z AIDS, Sprzątanie Świata, Dzień   Ziemi.

Spotkania Samorządu odbywają się średnio raz w miesiącu.

Przepływ informacji odbywa się poprzez zamieszczanie wiadomości na tablicy informacyjnej SU, komunikaty przez radiowęzeł oraz komunikaty ustne.

Opiekunki: W. Banasik,  A. Tarasińska.

Skip to content