BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 2 IM. GEN. ANTONIEGO PIWOWARCZYKA

 

 

STRONA GŁÓWNA       

KONTAKT Z NAMI      

Patronat Jubileuszu
Starosta konecki Bogdan Soboń
Honorowy patronat: Świętokrzyski Kurator Oświaty, Marszałek Woj. Świętokrzyskiego, Burmistrz Miasta i Gminy Końskie.
 
Szkoła wczoraj i dziś- rys historyczny 
    Początki naszej szkoły sięgają 1946 roku. Wówczas Kuratorium Okręgu Szkolnego w Łodzi decyzją z dnia 2 października powołała Publiczną Średnią Szkołę Zawodową. Jej siedziba znajdowała się w dzisiejszym ZSP nr 3 przy ulicy Piłsudskiego 68. Jej dyrektorem został Kazimierz Grabowski, ówczesny dyrektor Gimnazjum Handlowego, który pełnił tę funkcję do 1951 roku. Naukę w szkole podjęło 120 osób, w zawodach: krawiec, fotograf, szewc, kamasznik, cholewkarz, czapnik, introligator.
    Zmieniały się nazwy szkoły: od roku 1950/1951 funkcjonowała nazwa Średnia Szkoła Zawodowa, od roku 1958/59 szkoła nosiła nazwę Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w roku 1992/1993 powstaje Zespół Szkół Zawodowych nr 2 składający się z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 2 i Technikum Odzieżowego. 1.09.2002r decyzją Rady Powiatu utworzono Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich, którego skład stanowiły: Technikum nr 2, ZSZ nr 2, Liceum Profilowane Nr 2, ZSZ dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające nr 2, Uzupełniające Licem Ogólnokształcące dla Dorosłych, w wyniku przekształceń wynikających ze zmian w ustawie
o systemie oświaty. Dziś ZSP 2 składa się z Technikum nr 2, ZSZ nr 2, Liceum Ogólnoształcacego dla Dorosłych.
    Zmieniały się również siedziby i adresy szkoły. Na początku nauka odbywała się w obiekcie przy ulicy 3 Maja 66, obecnie Piłsudskiego 72. W latach pięćdziesiątych szkoła została umieszczona w budynkach przy ulicy Warsztatowej 2, obecnie Warszawskiej 53. Po wymienionym wyżej Kazimierzu Grabowskim funkcję dyrektora szkoły sprawowali: Mikołaj Zajączkowski w l.1951-55, Marian Ślifierz 1955-66, Stanisław Majewski 1966-69, Mieczysław Minnich 1969-72, Józef Płóciennik 1972-86, Zygmunt Millak 1986-90,Jan Wiklak 1990-2006. Od 2006 funkcję dyrektora sprawuje Jan Rybiński.
    W czasie 70 lat działalności oświatowej naszej szkoły kształcono w następujących zawodach: szewc (obuwnik), rymarz, kaletnik, krawiec, elektromonter, elektromonter-elektryk, stolarz, fotograf, tapicer, ślusarz mechanik, ślusarz –spawacz, tokarz frezer, formierz odlewnik, modelarz, murarz, mechanik pojazdów samochodowych, malarz, operator maszyn i urządzeń leśnych, kucharz-kelner, potem kucharz, murarz pieców przemysłowych, hydraulik, ciastkarz, cukiernik, piekarz, bieliźniarstwo, laborant chemiczny, masarz, później aparatowy przetwórstwa przemysłu mięsnego, technik odzieżowy, sprzedawca, technik ochrony środowiska, technik technologii ceramicznej, operator maszyn przemysłu ceramicznego ,technik budownictwa, technik usług fryzjerskich. Mamy najwięcej absolwentów kierunków: skórzanych, elektrycznych, mechanik pojazdów samochodowych, krawiec w tym także technik odzieżowy, mechanicznych - tokarz, frezer, ślusarz. W ciągu 70 lat szkołę ukończyło 13661 uczniów. Obecnie szkoła kształci w zawodach technik budownictwa , technik usług fryzjerskich, fryzjer, murarz-tynkarz, hydraulik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, sprzedawca, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych oraz w klasach wielozawodowych. Cechą charakterystyczną kształcenia zawodowego w naszej szkole jest organizowanie w znacznej części praktycznej nauki zawodu w ramach dualnego kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach, w rzeczywistych warunkach pracy. Absolwenci szkoły znajdują pracę na rynku lokalnym, krajowym oraz unijnym. Zakładają również z powodzeniem własne firmy. Uczniowie pobierający naukę stawiali zawsze na pierwszy miejscu przygotowanie się do pracy zawodowej, zdobycie kwalifikacji zawodowych w szczególność konkretnych umiejętności praktycznych. Szkoła realizuje projekty unijne, ostatnio dzięki dwóm kolejnym projektom w ramach programu Erasmus+ szkoła konsekwentnie i z sukcesem realizuje strategię rozwoju i jej umiędzynarodowienia-organizowane są praktyki zawodowe u niemieckiego Partnera Firma Vitalis w Schkeuditz.

Decyzja dotycząca patrona szkoły
    Od 1964 patronem szkoły był Stanisław Kwiatkowski działacz oświatowy i związkowy. Decyzją Rady Powiatu przy utworzeniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich, szkoła straciła dotychczasowego patrona. Od 1.09.2002 r. do 1.09.2016r., przez 14 lat szkoła nie posiadała patrona. 21.10.2010 r. odbyła się w naszej szkole konferencja popularno-naukowa z okazji 70-lecia powstania Batalionów Chłopskich, której organizatorami byli: Zarząd Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach i Starostwo Powiatowe w Końskich. Podczas konferencji uczniowie sami odegrali scenkę z działalności gen. Antoniego Piwowarczyka. Od tego momentu kultywowana jest pamięć w naszej szkole o bohaterze związanym z Kornicą, Końskimi i całym powiatem koneckim. Zarząd Okręgu Ogólnopolskiego Związku Żołnierzy Batalionów Chłopskich w Kielcach wyraził pozytywną opinię o zamiarze nadania imienia szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich. Cała społeczność uczniowska zapoznała się z postacią gen. Antoniego Piwowarczyka, który jest wzorem patriotyzmu. Zna jego losy, jak również zasługi na polu walki o niepodległość Ojczyzny. Postać bohatera Antoniego Piwowarczyka stanowi ważny element w pracy wychowawczej z młodzieżą.

    Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski przekazali jednocześnie wniosek do Rady Powiatu w Końskich o nadanie imienia gen. Antoniego Piwowarczyka szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 lat ZSP 2 w Końskich
Ceremonia poświęcenia sztandaru szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Końskich.
Uroczysta msza św. w Kolegiacie św. Mikołaja w Końskich.
 

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 
     
Uroczystość w murach szkoły.
Część oficjalna.
Powitanie gości.
Przekazanie sztandaru przez Radę Rodziców.
Przybijanie pamiątkowych gwoździ.
Prezentacja sztandaru.
 

 

 


 

 
img border="0" src="70/2/DSC02936.JPG" width="221" height="149">
 

 

 

 

 

 

 

 

Część artystyczna.
Występ uczniów, absolwentów, nauczycieli i sympatyków ZSP nr 2 w Końskich.
 

 

 

 

 

 

 

Przemówienia, podziękowania, życzenia.
Pamiątkowe wpisy.
Poczęstunek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scenariusz i reżyseria
Laura Mościńska
Oprawa muzyczna
Łukasz Misztal
Poczet Sztandarowy
Artur Ciszek
Scenografia
Anna Tarasińska
Przygotowanie i obsługa liturgii
Małgorzata Miler,
Anna Ciaś,
Iwona Mańko- Sękowska,
Łukasz Ludwikowski,
Marcin Dębowski,
Martyna Cholewa, 
Aneta Ziółkowska,
Julia Strzałkowska
W części oficjalnej i artystycznej wystąpili
Iwona Krawczyk- absolwentka 2004 r.,  konferansjerka
Część oficjalna
Jan Rybiński- przywitanie gości, historia szkoły, przedstawienie postaci patrona, prezentacja sztandaru, podziękowania.
Przedstawiciele Rady Rodziców
Iwona Dębowska.
Anna Obratańska,
Hubert Stępień
Poczet sztandarowy
Agnieszka Piekarska,
Paulina Pancer,
Kacper Stolarski
Jedynak Mateusz
Kusiak Agnieszka
Angelika Szymańska
Laura Mościńska- lista gości do gwoździ
Artur Ciszek- mistrz ceremonii przybijania gwoździ
Sławomir Ferencz- prezentacja sztandaru, wręczenie kwiatów
Katarzyna Rybińska, Monika Szlęzak- wręczenie kwiatów
Część artystyczna
Mirosława Kozak,
Edyta Kuleta,
Barbara Szteleblak,
Sylwia Wietrzykowska - absolwentka 2004r.
Joanna Kot - absolwentka 2004r.
Marcin Leśniak,  
Martyna Cholewa,
Aleksandra Baranowska,
Iwona Stuleblak,
Ilona Sykurska,
Aleksandra Smak
Robert Balcerak- absolwent 1985r.
Grzegorz Urbańczyk- absolwent 2003r.
Anna Witczak,
Kinga Kuterska,
Tomasz Kulczyk,
Przygotowanie uczniów

Laura Mościńska, 
Dorota Wilk,
Lidia Sztandera,
Małgorzata Hamela,
Łukasz Misztal,
Artur Ciszek.
Obsługa techniczna
Marcin Pluta,
Roman Cieślak,  
Łukasz  Misztal,
Andreas Kwosek,
Anna Łyczek,
Kamil Szczukocki
Foto, wideo

Andrzej Pejas,
Dominika Szymanek,
Marcin Pluta,
Łukasz Misztal.
Wystrój Sali gimnastycznej

Anna Tarasińska,
Katarzyna Rybińska,
Małgorzata Hamela,
Barbara Słowińska,
Wojciech Gierczyna,
Laura Mościńska
Przygotowanie ekspozycji o patronie szkoły

Dorota Wilk,
Mirosława Kozak,
Barbara Słowińska,
Wojciech Gierczyna
Przygotowanie prezentacji multimedialnej o szkole

Marcin Pluta,
Monika Szlęzak.
Monografia szkoły
:
Anna Łyczek
Mirosława Kozak,
Małgorzata Makuch
Przygotowanie kawiarenki i Sali gastronomicznej

Ewa Młodawska,
Anna Lisowska,
Anna Tarasińska,
Katarzyna Rybińska,
Barbara Słowińska,
Wojciech Gierczyna,
Sławomir Ferencz,
Jolanta Bańburska
Logistyka, rejestracja gości

Ewa Młodawska.
Anna Lisowska,
Przygotowanie i obsługa szatni
Sławomir Grzegorczyk
Barbara Słowińska,
Wojciech Gierczyna,
Małgorzata Miler,
Iwona Mańko- Sękowska
Parking i logistyka
Sławomir Grzegorczyk
Łukasz Ludwikowski,
Kamil Szczukocki,
Sławomir Ferencz,
Artur Ciszek,
Mirosław Dudka

Serdeczne podziękowania

 składamy osobom, firmom, zakładom i organizacjom

za uczestnictwo i wsparcie oraz dary

w tak ważnym dla Naszej Szkoły dniu, jakim była uroczystość Jubileuszu 70-lecia ZSP nr 2 w Końskich.


  Za materiały i konsultacje córce patrona – pani Ewie Piwowarczyk


  
Za grawer ton – Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego  - panu Adamowi Jarubasowi oraz pani Agacie Binkowskiej


 
Organowi prowadzącemu w osobie Starosty Koneckiego pana Bogdana Sobonia i Zarządowi Powiatu.


 
Za rzutnik multimedialny –  Burmistrzowi Miasta i Gminy Końskie, panu Krzysztofowi Obratańskiemu


   
Za  zegar – Dyrektorom Szkół i Placówek Oświatowych prowadzonych przez Powiat Konecki


Za miniaturowy pomnik ławki szkolnej – Związkowi Nauczycielstwa Polskiego


 
Za książki „Kornica”, których współautorem był Patron szkoły – panu Markowi Piwowarczykowi


Miejsko-Gminnemu Domowi Kultury – za nagłośnienie i pomoc merytoryczną , obsługę nagłośnienia Miejsko-Gminnej Bibliotece w Końskich im. Cezarego Chlebowskiego, za wystawę fotografii dotyczących gen. Antoniego Piwowarczyka.


Księżom za celebrę mszy świętej – ks. dziekanowi Andrzejowi Zapartowi, ks. prefektom Łukaszowi Pyszczkowi, Markowi Relidzyńskiemu oraz ks. absolwentowi Stanisławowi Obratańskiemu.


Chórowi kolegiackiemu im. Błogosławionego księdza Kazimierza Sykulskiego za uświetnienie liturgii.

 


Państwu Anicie i Andrzejowi Pejasom Zakład Usługowo Handlowy Foto Sprint

   
Firmie Starbex, panu Robertowi Śledziowi

Zakładom usługowym, firmom, organizacjom i jednostkom samorządowym z Końskich i okolic:
Marlena Asztemborska, SILVER, ul. Łazienna, 26-200 Końskie
Jan Narożnicki, Artur Narożnicki, ul.Gimnazjalna 105 ,26-200 Końskie
Paweł Sztork, ul. Zamkowa 21, 26-200 Końskie
Jeanette Olak FHUG ,,Olivia", ul. Piłsudskiego 32, 26-200 Końskie
Piotr Wołczyński, Piotr Nowakowski, ul. Wjazdowa 16/1, 26-200 Końskie
Ryszard Chrabąszcz, ul. Gimnazjalna 72, 26-200 Końskie
Mariusz Miedziński, ul. Wjazdowa 16/2, 26-200 Końskie
Paweł Wasik, ul. Towarowa 4, 26-200 Końskie
Marcin Janiszewski, Izabelów 103, 26-200 Końskie
Sylwester Styś, Stadnicka Wola 52B, 26-200 Końskie
Stanisław Ślifirski, ul. Towarowa 4, 26-200 Końskie
Paweł Narożnicki, Brody 116, 26-200 Końskie
Wioletta Ziółkowska, ul. Piłsudskiego 22, 26-200 Końskie
Anna Wójcik, ul. Wojska Polskiego 29, 26-200 Końskie
Tomasz Dajer, Dariusz Grochala, ul. Warszawska 8, 26-200 Końskie
Łukasz Bielecki, ul. Warszawska 39, 26-225 Gowarczów
Grzegorz Bielecki, ul. Warszawska 39, 26-225 Gowarczów
Paweł Słoka, Czarniecka Góra 10, 26-220 Stąporków
Roman Wróbel, ul. Konopnickiej 3, 26-200 Końskie
Mirosław Biały, Wincentów, 26-200 Końskie
Marek Dębowski, ul. Gimnazjalna 12, 26-200 Końskie
Zarząd Powiatowy PSL
OHP Pani Monika Jedynak
Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Końskich
Salon fryzjerski ''U Magdy"
SOSW w Baryczy
ZDZ w Końskich


 Nauczycielom, pracownikom, uczniom, absolwentom, rodzicom ZSP nr2 w Końskich.

Pokłosie Jubileuszu 70 - lecia ZSP nr 2

       

http://tkn24.pl/podniosly-jubileusz-70-lecia-popularnej-kanady-wideo-zdjecia/

http://itvkonskie.pl/konecka-kronika-tygodnia-wydanie-302016/

http://powiat.konskie.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=1510:uroczyste-obchody-70-lecia-zsp-nr-2-w-koskich&catid=38:aktualnoci

http://www.echodnia.eu/swietokrzyskie/wiadomosci/konskie/a/konecka-szkola-z-imieniem-generala-antoniego-piwowarczyka-w-jubileusz-70lecia,10745056/

Opracowali:

Laura Mościńska
Marcin Pluta
Dominika Szymanek
Jan Rybiński

 

 

 

 

 

                                  
                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATRON SZKOŁY

70 - LECIE SZKOŁY   

ERASMUS+

POWER

PROJEKTY POKL

PROGRAMY, AKCJE
PROJEKTY...

NABÓR

KIERUNKI                   
KSZTAŁCENIA 

PROGRAM
PROFILAKTYCZNO-
WYCHOWAWCZY

KALENDARZ ROKU
SZKOLNEGO
    

O SZKOLE

KADRA

PRACOWNIE

OSIĄGNIĘCIA

Z ŻYCIA SZKOŁY

ORGANIZACJE

BIBLIOTEKA

DLA UCZNIA

STATUT SZKOŁY

PODRĘCZNIKI

RODO

Darmowy licznik odwiedzin